اجتماعی

گفتگو با دنیل و لورتا بولوتین، ابداع کنندگان پروژه ای که برای پناهندگان ایجاد اشتغال می نماید/ ابتکار بسیار ارزنده از سوی زوج جوان ملبورنی

گفتگو با دنیل و لورتا بولوتین، ابداع کنندگان پروژه ای که برای پناهندگان ایجاد اشتغال می نماید/ ابتکار بسیار ارزنده از سوی زوج جوان ملبورنی

03/06/2016  گفتگو با دنیل و لورتا بولوتین، ابداع کنندگان پروژه ای که برای پناهندگان ایجاد اشتغال می نماید/ ابتکار بسیار ارزنده از سوی زوج جوان ملبورنی


گفتگو با دنیل و لورتا بولوتین، ابداع کنندگان پروژه ای که برای پناهندگان ایجاد اشتغال می نماید/ ابتکار بسیار ارزنده از سوی زوج جوان ملبورنی

گزارشگر - مهشید باب زرتابی