اجتماعی

رسانه های فارسی زبان استرالیا

Picture of  رسانه های فارسی زبان استرالیا

     بررسی رسانه هایفارسی زبانان در استرالیا

بررسی مهمترین موضوعات غیر سیاسی و مذهبی درج شده در نشریات فارسی زبان چاپ استرالیا و مصاحبه زنده با سردبیر و یا نویسنده مطلب انتخاب شده

 

آرشیو برنامه های پخش شده: