طنز -سرگرمی

بازی های سنتی محلی ایران و افغانستان

Picture of بازی های سنتی محلی ایران و افغانستان

بازی های سنتی محلی ایران و افغانستان

گویندگان : مهشید باب زرتابی ، رضا سمامی

تهیه کننده : رضا سمامی

آرشیو برنامه های پخش شده: