فرهنگ وهنر

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران

Picture of زندگینامه مشاهیر ادبی ایران

 برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

برای رسیدن به شناخت فرهنگ، ادب، هنر و عقاید یک ملت، شناخت شخصیت‌ها و مشاهیر آن قوم امری  ضروری بنظر می رسد، زیرا آنان نقش بزرگی را در ترویج فرهنگ ایفا می‌کنند.

آرشیو برنامه های پخش شده: