فرهنگ وهنر

مصاحبه با فرید صمیم خواننده سرشناس افغان ‬‬

مصاحبه با فرید صمیم خواننده سرشناس افغان ‬‬

27/01/2015  مصاحبه با فرید صمیم خواننده سرشناس افغان ‬‬