کتاب گویا-دکلمه-داستان

داستان کوتاه و آموزنده /ضرورت هدف داشتن و تمرکز بر هدف ...نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی

داستان کوتاه و آموزنده /ضرورت هدف داشتن و تمرکز بر هدف  ...نوشته دكتر  علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی

24/06/2018  داستان کوتاه و آموزنده /ضرورت هدف داشتن و تمرکز بر هدف ...نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی


داستان کوتاه و آموزنده /ضرورت هدف داشتن و تمرکز بر هدف ...نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی