اجتماعی

گفتگو با خانم "نسرین وزیری" مدیر پروژه هفته فرهنگی استرالیا در شهر کاشان / رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با خانم "نسرین وزیری" مدیر پروژه هفته فرهنگی استرالیا در شهر کاشان / رادیو نشاط...رضا سمامی

10/05/1397  گفتگو با خانم "نسرین وزیری" مدیر پروژه هفته فرهنگی استرالیا در شهر کاشان / رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با خانم "نسرین وزیری" مدیر پروژه هفته فرهنگی استرالیا در شهر کاشان

 رادیو نشاط...رضا سمامی