سلامت

موضوع : توانایی کنترل احساسات و عواطف در کودکان / همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن استرالیا /رادیو نشاط ...رضا سمامی

موضوع : توانایی کنترل احساسات و عواطف در کودکان / همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن استرالیا /رادیو نشاط ...رضا سمامی

12/02/2019  موضوع : توانایی کنترل احساسات و عواطف در کودکان / همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن استرالیا /رادیو نشاط ...رضا سمامی


موضوع : توانایی کنترل احساسات و عواطف در کودکان 

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS

#رادیو_نشاط ...رضا سمامی