طنز -سرگرمی-کودک

6 شنبه ها با مهدی جبینی (سری دوم قسمت 31 )/نگاهی طنز به اتفاقات و مشکلات ایرانیان داخل و خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران/ تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی

6 شنبه ها با مهدی جبینی (سری دوم قسمت 31 )/نگاهی طنز به اتفاقات و مشکلات ایرانیان داخل و خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران/ تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی

20/12/1397  6 شنبه ها با مهدی جبینی (سری دوم قسمت 31 )/نگاهی طنز به اتفاقات و مشکلات ایرانیان داخل و خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران/ تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی


6 شنبه ها با مهدی جبینی (سری دوم قسمت 31 )

نگاهی طنز به اتفاقات و مشکلات ایرانیان داخل و خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران 

تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی

با همراهی و مشارکت : صرافی سام

   صرافی سام ..تلفن   1800954385  

ارتباط از طریق تلگرام https://t.me/SamExchange