حقوقی

گفتگوی ویژه با آقای امین فرزدقی ،کارشناس امور مهاجرت استرالیا در خصوص راهکارهای موجود کنونی برای تبدیل ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی به ویزاهای دائم استرالیا / رادیو نشاط ..ناهید امامی

گفتگوی ویژه با آقای امین فرزدقی ،کارشناس امور مهاجرت استرالیا در خصوص راهکارهای موجود کنونی برای تبدیل ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی به ویزاهای دائم استرالیا / رادیو نشاط ..ناهید امامی

29/09/2019  گفتگوی ویژه با آقای امین فرزدقی ،کارشناس امور مهاجرت استرالیا در خصوص راهکارهای موجود کنونی برای تبدیل ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی به ویزاهای دائم استرالیا / رادیو نشاط ..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

گفتگوی ویژه با آقای امین فرزدقی ،کارشناس امور مهاجرت استرالیا در خصوص راهکارهای موجود کنونی برای تبدیل ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی به ویزاهای دائم استرالیا

رادیو نشاط ..ناهید امامی