سلامت

بررسی بیماریها و آلرژیهای فصل بهار در استرالیا همراه با آقای دکتر حمید حسینی ، پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست ( immunologist ) در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

بررسی بیماریها و آلرژیهای فصل بهار در استرالیا همراه با آقای دکتر حمید حسینی ، پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست ( immunologist ) در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

01/10/2019  بررسی بیماریها و آلرژیهای فصل بهار در استرالیا همراه با آقای دکتر حمید حسینی ، پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست ( immunologist ) در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده


برنامه پزشکی

بررسی بیماریها و آلرژیهای فصل بهار در استرالیا همراه با آقای دکتر حمید حسینی ، پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست ( immunologist ) در ملبورن استرالیا

رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

چه بیماریهایی در فصل بهار رایج است؟

کدام فصل بیشترین شیوع آلرژی را دارد؟

نشانه های آلرژی چیست؟

توصیه های درمانی برای آلرژی؟