سلامت

در شرایط قرنطینه خانگی بدلیل شیوع کرونا ویروس، چه رفتاری در خانه داشته باشیم؟/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..مسعود ظهوری

در شرایط قرنطینه خانگی بدلیل شیوع کرونا ویروس، چه رفتاری در خانه داشته باشیم؟/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..مسعود ظهوری

03/04/2020  در شرایط قرنطینه خانگی بدلیل شیوع کرونا ویروس، چه رفتاری در خانه داشته باشیم؟/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..مسعود ظهوری


در شرایط قرنطینه خانگی بدلیل شیوع کرونا ویروس، چه رفتاری در خانه داشته باشیم؟

گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی، دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-رفتارمان را در خانه در وضعیت کنونی که بدلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در قرنطینه هستیم چگونه باشد؟

-مراقبت از فرزندان با برنامه ریزی دقیق

-جلوگیری از اختلافات بین والدین بدلیل اینکه زمان بیشتری را در کنار هم هستند.