سلامت

آیا فرزندانمان برای بازگشت به مدرسه آماده هستند؟/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

 آیا فرزندانمان برای بازگشت به مدرسه آماده هستند؟/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

25/05/2020   آیا فرزندانمان برای بازگشت به مدرسه آماده هستند؟/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی


آیا فرزندانمان برای بازگشت به مدرسه آماده هستند؟

گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا

رادیو نشاط..ناهید امامی

-آمادگی چیست ؟
-چرا آمادگی لازم است ؟
-انواع آمادگی های لازم
-چه اقداماتی باید به عنوان والدین انجام دهیم؟