سلامت

بررسي آسيب شناسي اجتماعي و معضل قتل‌های ناموسی /گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

بررسي آسيب شناسي اجتماعي و معضل قتل‌های ناموسی /گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

21/06/2020  بررسي آسيب شناسي اجتماعي و معضل قتل‌های ناموسی /گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی


بررسي آسيب شناسي اجتماعي و معضل قتل‌های ناموسی

گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا

رادیو نشاط..ناهید امامی

چرا فاجعه قتل های ناموسی تکرار می‌شود و درس نمی‌گیریم؟
آیا پیشرفت ارتباطات و فضای مجازی باعث رخ دادن این اتفاقات است؟
آیا پدران قاتل از دختران خود متنفر بودند؟ یا اینکه عاشق؟
آیا این قتلها فقط در ایران اتفاق می افتد؟