سلامت

اطلاعات مهمی از شرایط کنونی ایالت ویکتوریا در مقابله با کروناویروس در گفتگو با آقای دکتر کاوه حقیقی FELLOWSHIP GP و مدیریت پزشکی FULLERTONHEALTH در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

 اطلاعات مهمی از شرایط کنونی ایالت ویکتوریا در مقابله با کروناویروس در گفتگو با آقای دکتر کاوه حقیقی FELLOWSHIP GP و مدیریت پزشکی FULLERTONHEALTH در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

25/07/2020   اطلاعات مهمی از شرایط کنونی ایالت ویکتوریا در مقابله با کروناویروس در گفتگو با آقای دکتر کاوه حقیقی FELLOWSHIP GP و مدیریت پزشکی FULLERTONHEALTH در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده


اطلاعات مهمی از شرایط کنونی ایالت ویکتوریا در مقابله با کروناویروس در گفتگو با آقای دکتر کاوه حقیقی FELLOWSHIP GP و مدیریت پزشکی FULLERTONHEALTH در ایالت ویکتوریای استرالیا

رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

-آخرین آپدیت از وضعیت کنونی ایالت ویکتوریا

-شرایط کنونی بیمارستانهای ملبورن

-پیش بینی شرایط ملبورن در ۶ ماه آینده

-خبر امیدوارکننده واکسن کرونا

-توصیه های بهداشتی و‌اینکه چرا زدن ماسک بسیار پر اهمیت است