سلامت

خشونت خانگی یک آسیب اجتماعی است که به سلامت جسمی و روانی قربانی و کل خانواده صدمه می‌زند./گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

خشونت خانگی یک آسیب اجتماعی است که به سلامت جسمی و روانی قربانی و کل خانواده صدمه می‌زند./گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

13/08/2020  خشونت خانگی یک آسیب اجتماعی است که به سلامت جسمی و روانی قربانی و کل خانواده صدمه می‌زند./گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی


خشونت خانگی یک آسیب اجتماعی است که به سلامت جسمی و روانی قربانی و کل خانواده صدمه می‌زند.

گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در استرالیا

رادیو نشاط..ناهید امامی

خشونت خانگی چیست؟
عوامل ایجاد خشونت خانگی؟
چه کسانی بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند؟
راه‌کارهای کنترل و مراقبت از خود در خشونت خانگی