سلامت

پیام امسال R U okey?(شما خوبید؟)/گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

پیام امسال R U okey?(شما خوبید؟)/گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی

09/09/2020  پیام امسال R U okey?(شما خوبید؟)/گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در استرالیا/رادیو نشاط..ناهید امامی


پیام امسال R U okey?(شما خوبید؟)

گفتگو با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در استرالیا

رادیو نشاط..ناهید امامی

دلیل انتخاب این پیام: سال ۲۰۲۰ سال چالش برانگیزی برای همه بوده و شرایط باعث شده است که ارتباط با هم برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.