کتاب گویا-دکلمه-داستان

داستان کوتاه و آموزنده / شیر - با صدای سجاد محسنی/این داستان نقل شده است از یک داستان پسرک فقیری میباشد که بایک لیوان شیر مسیر زندگی دخترکی رو تغییر داد.

داستان کوتاه و آموزنده / شیر - با صدای سجاد محسنی/این داستان نقل شده است از یک داستان پسرک فقیری  میباشد که بایک لیوان شیر مسیر زندگی دخترکی رو تغییر داد.

20/12/2020  داستان کوتاه و آموزنده / شیر - با صدای سجاد محسنی/این داستان نقل شده است از یک داستان پسرک فقیری میباشد که بایک لیوان شیر مسیر زندگی دخترکی رو تغییر داد.


داستان کوتاه و آموزنده

شیر - با صدای سجاد محسنی

این داستان نقل شده است از یک داستان پسرک فقیری میباشد که بایک لیوان شیر مسیر زندگی دخترکی رو تغییر داد.