حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی/- تخفیفات اداره مهاجرت برای انواع ویزاها/ - اولویت بررسی ویزاها / - تغییرات ویزای نخبگان / -آخرین وضعیت اسپانسرهای ایالتی/ - شرایط تمدید ویزاهای بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی

چکیده اخبار مهاجرتی/- تخفیفات اداره مهاجرت برای انواع ویزاها/ - اولویت بررسی ویزاها / - تغییرات ویزای نخبگان / -آخرین وضعیت اسپانسرهای ایالتی/ - شرایط تمدید ویزاهای بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی

27/02/2021  چکیده اخبار مهاجرتی/- تخفیفات اداره مهاجرت برای انواع ویزاها/ - اولویت بررسی ویزاها / - تغییرات ویزای نخبگان / -آخرین وضعیت اسپانسرهای ایالتی/ - شرایط تمدید ویزاهای بیزینسی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی


چکیده اخبار مهاجرتی

- تخفیفات اداره مهاجرت برای انواع ویزاها

- اولویت بررسی ویزاها

- تغییرات ویزای نخبگان

-آخرین وضعیت اسپانسرهای ایالتی

- شرایط تمدید ویزاهای بیزینسی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

رادیو نشاط..ناهید امامی