کتاب گویا-دکلمه-داستان

داستان های کوتاه و آموزنده/ حکایات سعدی ،گلستان باب اول در سیرت پادشاهان / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

داستان های کوتاه و آموزنده/ حکایات سعدی ،گلستان باب اول در سیرت پادشاهان / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

30/05/2021  داستان های کوتاه و آموزنده/ حکایات سعدی ،گلستان باب اول در سیرت پادشاهان / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا


داستان های کوتاه و آموزنده

حکایات سعدی ،گلستان باب اول در سیرت پادشاهان

برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

اجرا : کاملیا پیشان و رضا سمامی

 صدا بردار و ادیت : رضا سمامی