سلامت

به چه دلیل هنوز باگذشت چند روز از خبر قتل بابک‌خرمدین نویسنده و‌کارگردان سینما توسط والدین خود، هنوز شبکه های اجتماعی پر است از تحلیل های روانشناسی/گفتگو رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا

به چه دلیل هنوز  باگذشت چند روز از خبر قتل بابک‌خرمدین نویسنده و‌کارگردان سینما توسط والدین خود، هنوز شبکه های اجتماعی پر است از تحلیل های روانشناسی/گفتگو رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا

12/06/2021  به چه دلیل هنوز باگذشت چند روز از خبر قتل بابک‌خرمدین نویسنده و‌کارگردان سینما توسط والدین خود، هنوز شبکه های اجتماعی پر است از تحلیل های روانشناسی/گفتگو رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا


به چه دلیل هنوز باگذشت چند روز از خبر قتل بابک‌خرمدین نویسنده و‌کارگردان سینما توسط والدین خود، هنوز شبکه های اجتماعی پر است از تحلیل های روانشناسی

این عوامل چه تاثیری بر جامعه خواهد داشت؟

گفتگو رادیو نشاط با خانم بتول ترکی،دکترای علوم تربیتی و مشاور خانواده در ایالت ویکتوریای استرالیا

رادیو نشاط..ناهید امامی