کتاب گویا-دکلمه-داستان

داستان های کوتاه و آموزنده/ حکایات سعدی ،گلستان باب سوم در فضیلت قناعت / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

داستان های کوتاه و آموزنده/ حکایات سعدی ،گلستان  باب سوم در فضیلت قناعت / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

18/06/2021  داستان های کوتاه و آموزنده/ حکایات سعدی ،گلستان باب سوم در فضیلت قناعت / برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا


داستان های کوتاه و آموزنده

حکایات سعدی ،گلستان باب سوم در فضیلت قناعت

 برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

اجرا : کاملیا پیشان و رضا سمامی

صدا بردار و ادیت : رضا سمامی