حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/-اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/-اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

28/12/2021  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/-اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین


چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها

-مرور اخبار ویزاهای اسکیل

-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر

-اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

رادیو نشاط..#ناهیدامامی