فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع/از کوزه همان تراود که در اوست /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع/از کوزه همان تراود که در اوست /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

24/02/2022  مثل آباد/ موضوع/از کوزه همان تراود که در اوست /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع/از کوزه همان تراود که در اوست

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین