علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/بقراط (Hippocrates)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/بقراط (Hippocrates)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

30/03/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/بقراط (Hippocrates)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/بقراط (Hippocrates)

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا: سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا

بقراط که به عنوان پدر علم طب جدید شناخته شده است نخستین کسی بود که پزشکی را از خرافات جدا کرد.

 بقراط معتقد بود هر بیماری یک علت طبیعی دارد و می توان آن را درمان کرد. بقراط شدیدا بر رفتار بالینی، وجدان و شرافت تاکید داشت. از این رو بقراط سوگندنامه ای را آماده کرد که امروزه به سوگندنامه بقراط شناخته می شود.

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/