حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برنامه ویژه نتایج انتخابات استرالیا درسیاستهای حزب کارگر در مورد پناهندگان و تاثیرات این تغییر دولت در وضعیت آینده مهاجرت به این کشور

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برنامه ویژه نتایج انتخابات استرالیا درسیاستهای حزب کارگر در مورد پناهندگان و تاثیرات این تغییر دولت در وضعیت آینده مهاجرت به این کشور

23/05/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برنامه ویژه نتایج انتخابات استرالیا درسیاستهای حزب کارگر در مورد پناهندگان و تاثیرات این تغییر دولت در وضعیت آینده مهاجرت به این کشور


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

برنامه ویژه نتایج انتخابات استرالیا درسیاستهای حزب کارگر در مورد پناهندگان و تاثیرات این تغییر دولت در وضعیت آینده مهاجرت به این کشور