کتاب گویا-دکلمه-داستان

شاه کشتار نکرد، اثر صادق زیبا کلام با صدای نویسنده کتاب/قسمت 17

شاه کشتار نکرد، اثر صادق زیبا کلام با صدای نویسنده کتاب/قسمت 17

30/05/2022  شاه کشتار نکرد، اثر صادق زیبا کلام با صدای نویسنده کتاب/قسمت 17


شاه کشتار نکرد، اثر صادق زیبا کلام با صدای نویسنده کتاب/قسمت 17