فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع: بپا پوست خربزه زیر پایت نگذارند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع: بپا پوست خربزه زیر پایت نگذارند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

01/06/2022  مثل آباد/ موضوع: بپا پوست خربزه زیر پایت نگذارند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع: بپا پوست خربزه زیر پایت نگذارند

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین