فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع:بیرونمان مردم را می کشد، از تو خودمان را/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع:بیرونمان مردم را می کشد، از تو خودمان را/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

02/09/2022  مثل آباد/ موضوع:بیرونمان مردم را می کشد، از تو خودمان را/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع:بیرونمان مردم را می کشد، از تو خودمان را

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین