فرهنگ وهنر

گفتگو با خانم مریم پارسی خواننده و مدرس موسیقی در استرالیا در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گفتگو با خانم مریم پارسی خواننده و مدرس موسیقی در استرالیا در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

24/11/2022  گفتگو با خانم مریم پارسی خواننده و مدرس موسیقی در استرالیا در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان


گفتگو با خانم مریم پارسی خواننده و مدرس موسیقی در استرالیا در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است.

روزی برای مقابله با آزار جسمی، جنسی و روحی زنان دنیا،این روز برای یادآوری عزم همگانی برای، مبارزه با خشونت علیه زنان نام‌گذاری شده است.
امنیت جسمی و روانی زنان در جامعه، درهرسطحی پیش شرط اولیه فعالیت زنان یعنی نیمی از جمعیت یک کشور است که می‌تواند موجب توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور شود.

#رادیونشاط...#ناهیدامامی