اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع : مفاهیم مهم و کاربردی حسابداری برای صاحبان مشاغل

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع : مفاهیم مهم و کاربردی حسابداری برای صاحبان مشاغل

18/03/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع : مفاهیم مهم و کاربردی حسابداری برای صاحبان مشاغل


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع : مفاهیم مهم و کاربردی حسابداری برای صاحبان مشاغل

موضوع برنامه: مفاهیم مهم و کاربردی حسابداری برای صاحبان مشاغل

. تفاوت بین مبنای نقدی و تعهدی Cash vs Accruals

. فروش ناخالص Turnover

. هزینه کالاهای فروخته شده Cost of Goods sold

. هزینه های اجرایی operating expenses

. دارایی ها Assets
. بدهی‌ها Liabilities
.سرمایه Equity

#رادیونشاط...ناهید امامی