اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع : تفاوت های اصلی بین یک پیمانکار با یک کارمند

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع : تفاوت های اصلی بین یک پیمانکار با یک کارمند

01/04/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع : تفاوت های اصلی بین یک پیمانکار با یک کارمند


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع : تفاوت های اصلی بین یک پیمانکار با یک کارمند چیست؟

کارمند یا پیمانکار؟ 

کارمند کیست؟ 

پیمانکار کیست؟ 

تفاوت های اصلی بین یک پیمانکار با یک کارمند چیست؟ 

در بحث مالیات چه تفاوتی بین کارمند و پیمانکار وجود دارد؟ 

عواقب اشتباه گرفتن رابطه کاری هنگام استخدام کارمند یا پیمانکار 

اشتباهات متداول

#رادیونشاط...ناهید امامی