اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: رایج ترین انواع بیمه برای مشاغل

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/       موضوع برنامه: رایج ترین انواع بیمه برای مشاغل

28/04/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: رایج ترین انواع بیمه برای مشاغل


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع برنامه: رایج ترین انواع بیمه برای مشاغل

.بیمه مسئولیت عمومی (public Liability)

· .بیمه غرامت حرفه ای
(Professional Imdenity)

· بیمه نامه غرامت کارکنان

workers compensation insurance

· بیمه خسارت جانی شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری

Third party personal injury insurance for motor vehicle

· بیمه کسب و کار

(businessinsurance)

· بیمه وقفه در کسب و کار

(Business Interruption insurance)

· بیمه مسئولیت سایبری

(Cyber)

#رادیونشاط...ناهید امامی