اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: حقوق بازنشستگی کارمندان در استرالیا

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/       موضوع برنامه: حقوق بازنشستگی کارمندان در استرالیا

20/05/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: حقوق بازنشستگی کارمندان در استرالیا


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع برنامه: حقوق بازنشستگی کارمندان در استرالیا

چه کسی حقوق بازنشستگی را در استرالیا می پردازد؟

حقوق بازنشستگی چقدر است؟

حقوق بازنشستگی هر چند وقت یک بار باید پرداخت شود؟

حقوق بازنشستگی به کدام ارگان پرداخت می شود؟

عواقب عدم پرداخت حقوق بازنشستگی چیست؟

در چه سنی می توانید به مزایای بازنشستگی خود دسترسی داشته باشید؟

#رادیونشاط...ناهید امامی