سلامت

اهمیت بازی در رشد کودکان بخش سوم

اهمیت بازی در رشد کودکان بخش سوم

02/02/2016  اهمیت بازی در رشد کودکان بخش سوم


اهمیت بازی در رشد کودکان بخش سوم

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS