سلامت

بحث پزشکی این هفته :هپاتیت بی ، سی Hepatitis...B , C

بحث پزشکی این هفته :هپاتیت بی ، سی    Hepatitis...B , C

24/02/2016  بحث پزشکی این هفته :هپاتیت بی ، سی Hepatitis...B , C


 

بحث پزشکی این هفته :هپاتیت بی ، سی 

Hepatitis...B , C

همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا