سلامت

تأثير تفاوتهاي فرهنگي بر كودكان و نوجوانان...همراه با دکتر زهرا نوری

تأثير تفاوتهاي فرهنگي بر كودكان و نوجوانان...همراه با دکتر زهرا نوری

22/03/2016  تأثير تفاوتهاي فرهنگي بر كودكان و نوجوانان...همراه با دکتر زهرا نوری


موضوع: تأثير تفاوتهاي فرهنگي بر كودكان و نوجوانان

همراه با دکتر زهرا نوری روانشناس رشد کودک از دانشگاه ملبورن استرالیا عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS