سلامت

تاثیرات منفی شوکها و صدمات روحی و روانی (اضطراب،افسردگی،احساس گناه) در زندگی روزمره /همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن استرالیا /رادیو نشاط ...مسعود ظهوری

تاثیرات منفی شوکها و صدمات روحی و روانی (اضطراب،افسردگی،احساس گناه) در زندگی روزمره /همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن استرالیا /رادیو نشاط ...مسعود ظهوری

30/08/2016  تاثیرات منفی شوکها و صدمات روحی و روانی (اضطراب،افسردگی،احساس گناه) در زندگی روزمره /همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن استرالیا /رادیو نشاط ...مسعود ظهوری


تاثیرات منفی شوکها و صدمات روحی و روانی (اضطراب-افسردگی-احساس گناه) در زندگی روزمره /همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن استرالیا /رادیو نشاط -مسعود ظهوری