سلامت

موضوع : راه های تشخیص علل کمر درد و درمان آن / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

موضوع : راه های تشخیص علل کمر درد و درمان آن / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

09/11/2016  موضوع : راه های تشخیص علل کمر درد و درمان آن / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی


موضوع : راه های تشخیص علل کمر درد و درمان آن / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی