سلامت

موضوع :علایم و درمان بیماری زونا / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

موضوع :علایم و درمان بیماری زونا / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

14/12/2016  موضوع :علایم و درمان بیماری زونا / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی


موضوع :علایم و درمان بیماری زونا / همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

بیماری زونا در پی فعال شدن مجدد ویروس آبله مرغان ایجاد می‌شود و درصورت ابتلا به آبله مرغان که در دوران کودکی صورت می‌گیرد، ویروس این بیماری در نخاع افراد بصورت غیرفعال باقی می‌ماند.