سلامت

موضوع:درمان غیر دارویی-جلوگیری از زمین خوردن در افراد سالخرده/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

موضوع:درمان غیر دارویی-جلوگیری از زمین خوردن در افراد سالخرده/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

25/01/2017  موضوع:درمان غیر دارویی-جلوگیری از زمین خوردن در افراد سالخرده/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی


موضوع:درمان غیر دارویی-جلوگیری از زمین خوردن در افراد سالخرده/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی