فرهنگ وهنر

گزيده ای از گفتگو با استاد شهرام ناظري در ملبورن استرالیا 2017/مصاحبه کامل با استاد به زودی پخش می گردد/رادیو نشاط...رضا سمامی

 گزيده ای از گفتگو با استاد شهرام ناظري در ملبورن استرالیا 2017/مصاحبه کامل با استاد به زودی پخش می گردد/رادیو نشاط...رضا سمامی

15/07/2017   گزيده ای از گفتگو با استاد شهرام ناظري در ملبورن استرالیا 2017/مصاحبه کامل با استاد به زودی پخش می گردد/رادیو نشاط...رضا سمامی


گزيده ای از گفتگو با استاد شهرام ناظري در ملبورن استرالیا

2017/مصاحبه کامل با استاد به زودی پخش می گردد

/رادیو نشاط...رضا سمامی