فرهنگ وهنر

گفتگو با "سالار ایوبی" مدیر برنامه تور كنسرت گروه سرو به سرپرستي استاد "مجيد درخشاني" در استرالیا 2017/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "سالار ایوبی" مدیر برنامه تور كنسرت گروه سرو به سرپرستي استاد "مجيد درخشاني" در استرالیا 2017/رادیو نشاط ...رضا سمامی

01/08/2017  گفتگو با "سالار ایوبی" مدیر برنامه تور كنسرت گروه سرو به سرپرستي استاد "مجيد درخشاني" در استرالیا 2017/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "سالار ایوبی" مدیر برنامه تور كنسرت گروه سرو به سرپرستي استاد "مجيد درخشاني" در استرالیا 2017

رادیو نشاط ...رضا سمامی