فرهنگ وهنر

مصاحبه با خانم ملیحه مرادی خواننده گروه همنوازان سرو

مصاحبه با خانم ملیحه مرادی خواننده گروه همنوازان سرو

08/08/2017  مصاحبه با خانم ملیحه مرادی خواننده گروه همنوازان سرو


مصاحبه با خانم ملیحه مرادی خواننده گروه همنوازان سرو خانم مرادی از شاگردان استاد شجریان هستند و در تور سراسری استاد مجید درخشانی در استرالیا بعنوان خواننده حضور دارند.

/رادیو نشاط..رضا سمامی