فرهنگ وهنر

گفتگو با "مجید الماسی" سرپرست گروه کنسرت های کوردی استرالیا/ تور کنسرت خواننده نام آشنای کورد زبان از کردستان "بختیار صالح" در استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با "مجید الماسی" سرپرست گروه کنسرت های کوردی استرالیا/ تور کنسرت خواننده نام آشنای کورد زبان از کردستان "بختیار صالح" در استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی

08/12/2017  گفتگو با "مجید الماسی" سرپرست گروه کنسرت های کوردی استرالیا/ تور کنسرت خواننده نام آشنای کورد زبان از کردستان "بختیار صالح" در استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با "مجید الماسی" سرپرست گروه کنسرت های کوردی استرالیا

/ تور کنسرت خواننده نام آشنای کورد زبان از کردستان "بختیار صالح" در استرالیا

/رادیو نشاط...رضا سمامی