طنز -سرگرمی

6 شنبه ها با مهدی جبینی

Picture of 6 شنبه ها با مهدی جبینی

6 شنبه ها با مهدی جبینی

  نگاهی طنز به مسائل و گرفتاریهای روز فارسی زبانان خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران 

تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی

 

آرشیو برنامه های پخش شده: